God fondsledelse

Fondens bestyrelse arbejder løbende på at sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring dens arbejde og aktiviteterne i fonden. Med det formål at varetage fondens formål og interesser på bedste måde og samtidig forvalte fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde har bestyrelsen implementeret ”Anbefalinger for god Fondsledelse” som offentliggjort af Komitéen for god Fondsledelse.

Anbefalingerne for god Fondsledelse af kan i sin helhed hentes her.

Knud Højgaards Fond følger anbefalingerne for god Fondsledelse, der bl.a. sikrer en åben og ærlig kommunikation mellem fonden og interesserede. Dog afviger fonden fra anbefalingerne under punkt 2.1.1, hvori det anbefales, at bestyrelsen: ”…mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik”. Da fondens strategi og uddelingspolitik ikke ændres ud fra et kortsigtet perspektiv, har bestyrelsen valgt alene at gøre dette hvert andet år. Det samme gør sig gældende i forhold til punkt 2.6.1., hvor i det anbefales, at bestyrelsen ”… fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen”. Med mindst 4 bestyrelsesmøder årligt, en betydelig kontinuitet i bestyrelsens sammensætning og et løbende tæt samarbejde bl.a. omkring evaluering af ansøgninger har bestyrelsen valgt, at en egentlig evaluering alene foretages hvert andet år.

Bestyrelsens redegørelse for god Fondsledelse kan læses her.

Vedtægter og uddelingspolitik

Vedtægterne er kernen i fondens arbejde, og de definerer klart, at fondens aktiviteter skal være til gavn for Danmark og dets befolkning. Derfor bestræber vi os på, at både vores forretningsområder såvel som de initiativer, vi støtter, er til gavn for landets udvikling og dets indbyggere.

Download de senest reviderede vedtægter:

Med udgangspunkt i fondens vedtægter har bestyrelsen vedtaget en uddelingspolitik. Den indsendes hvert år til Erhvervsstyrelsen med en komplet oversigt over de i året uddelte legater. Her kan man bl.a. se, hvordan det samlede uddelingsbeløb fordeler sig på vores støtteområder.

Den lovpligtige redegørelse for fondens uddelingspolitik kan downloades her:

Forretningsorden

I overensstemmelse med fondens vedtægter og lov om erhvervsdrivende fonde, har bestyrelsen vedtaget en forretningsorden, der gennemgås årligt for at sikre, at den til enhver tid er tilpasset gældende lovgivning og svarer til fondens situation.

Den senest opdaterede version af forretningsordenen kan ses her:

Persondataoplysninger – GDPR

Knud Højgaards Fond er en erhvervsdrivende fond, der uddeler til almenvelgørende formål. Formålene der uddeles til, er indenfor kategorierne:

  • Kunstneriske
  • Kulturelle
  • Sociale
  • Videnskabelige
  • Erhvervsmæssige

Den væsentligste del af det erhvervsmæssige formål dækkes af legater til uddannelsesophold i udlandet.

For at kunne leve op til de krav der stilles af f.eks. SKAT, bogføringsloven, Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik, samt at fonden får mulighed for at foretage en fagligt forsvarlig og korrekt ansøgningsbehandling, vil det for personlige ansøgninger generelt være en forudsætning, at der oplyses navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto, cpr.nr., årsopgørelse, nationalitet og for studielegater endvidere eksamensbevis.

Personfølsomme oplysninger som f.eks. helbredsforhold, indvandrerbaggrund, race, religion, politisk og eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold mv. er ikke relevante i relation til ansøgninger hos Knud Højgaards Fond.

Vi indsamler ikke oplysninger af denne art, og de vil derfor alene kunne forekomme i vores sagssystem, såfremt en ansøger af egen fri vilje har indsendt dem som en del af en ansøgning. Vi opfordrer til, at sådanne oplysninger ikke bliver uploadet i vores ansøgningssystem.

Rettigheder
Enhver, der har sendt en ansøgning til Knud Højgaards Fond, har ret til at få indsigt i, hvilke persondataoplysninger Knud Højgaards Fond har registreret samt at få disse berigtiget eller slettet, såfremt de er urigtige eller vildledende. Derudover kan du i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod den eller udnytte retten til dataportabilitet.

Såfremt noget af dette ønskes gennemført, skal man henvende sig til Knud Højgaards Fond. Vi behandler henvendelser hurtigst muligt.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33193200. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på: www.datatilsynet.dk

Samtykke
Du skal, såfremt du opretter en ansøgning, give samtykke til, at Knud Højgaards Fond modtager, behandler og opbevarer de data og bilag, herunder cpr-nummer, du indtaster og uploader.

Hvis du har givet samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette ved at kontakte fonden. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vi desværre ikke i stand til at behandle din ansøgning, da ansøgningen dermed slettes.

Man kan ikke tilbagetrække et samtykke, såfremt der allerede er udbetalt et legat.

Sletning af data
Ved bevilling af et legat slettes alle filer senest 5 1⁄2 år efter udbetaling.

Afslag og tilbagetrukne ansøgninger slettes inden for en 6-måneders periode. Ansøgninger, der afventer dokumentation/upload af krævede dokumenter, slettes efter 6 måneder.

Ansøgninger/brugere, der er oprettet men ikke indsendt, slettes efter 6 måneder uden aktivitet.

Sikkerhed
KHF er dataansvarlig, og vi sikrer os, at oplysninger, vi modtager, behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Brug af persondataoplysninger
Knud Højgaards Fond modtager og behandler persondataoplysninger i forbindelse med vurderingen af de indsendte ansøgninger.

Knud Højgaards Fond kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere: revisor, bogholderi, it-leverandør i forbindelse med drift og vedligeholdelse af it-systemer, Skat, Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen samt ved udarbejdelse af interne statistikker.

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Kontakt
Enhver henvendelse i relation til behandling af persondataoplysninger skal ske til:
Knud Højgaards Fond
Smakkedalen 4
2820 Gentofte
tlf.: 4587 0711 ml. 9-11
khfond@khf.dk

Årsrapporter

Fondens bestyrelse arbejder løbende på at sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring fondens arbejde og aktiviteterne. Derfor udarbejder fonden hvert år en årsrapport, hvor interesserede kan se årets regnskab.

De seneste årsrapporter kan downloades her:
KHF aarsrapport 2016

Årsrapport // 2016
Download

KHF aarsrapport 2017

Årsrapport // 2017
Download

KHF aarsrapport 2018

Årsrapport // 2018
Download

KHF aarsrapport 2019

Årsrapport // 2019
Download

KHF aarsrapport 2020

Årsrapport // 2020
Download

AARSRAPPORT 2021

Årsrapport // 2021
Download

KHF AARSRAPPORT 2022

Årsrapport // 2022
Download

KHF AARSRAPPORT 2023

Årsrapport // 2023
Download

Fonden holder sommerferie i juli måned 2024.
I juni lukkes for udbetalinger den 24. juni 2024.
Derefter udbetales der først legater igen 30. august 2024.